Memòria del Servei Social de l’AMPA del curs 2017/2018

El perfil d’una part de les famílies que estudien a l’Institut Lluís de Peguera és de vulnerabilitat; es troben en una situació econòmica precària.

Per això, a través del Servei Social de l’AMPA, l’institut continua implicant-se en projectes que puguin facilitar l’accés educatiu a tots els alumnes.

Cal tenir present les condicions actuals del nostre sistema educatiu i el dret que hem de garantir: l’accés a l’educació per tothom. Per això, creiem que s’ha de potenciar el compliment d’aquest buscant alternatives per tal que ningú quedi exclòs del sistema educatiu. Un fet que podria donar-se a causa del cost que comporta estudiar en un centre educatiu i que no totes les famílies poden pagar en el moment d’iniciar el curs. És aquí on la figura social de l’institut pren més rellevància, ja que gràcies a les funcions que desenvolupa, l’alumnat i les respectives famílies poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies socio-econòmiques. Aquest treball no és solament individual sinó multidisciplinar ja que també es treballa en xarxa amb altres figures socials, com la integradora social i les psicopedagogues del centre, i aquestes ho fan amb figures externes (Serveis Socials, Programa Salut i Escola i l’EAP) generant una eficiència en el treball conjunt, ja que integra diversa informació que garanteix la intervenció individual i en xarxa. Cal tenir en compte que les carències i les fragilitats que pugui patir l’alumnat (i també família) condiciona, en menor i major part, tot el desenvolupament psicosocial econòmic i educatiu.

A continuació us exposem els projectes en funcionament del 2017/2018:

Prèstec de material informàtic social” amb el propòsit de prestar un portàtil a aquells alumnes que no en disposen (valoració social i econòmica) i segueixen amb qualitat i motivació el curs (valoració acadèmica).

Suport a l’alumnat i les seves famílies:

Donem suport a les famílies i als alumnes que tenen problemàtiques que dificulten els estudis i els aprenentatges. La treballadora social, a través de l’atenció directa a les famílies i de la coordinació amb els/les professionals del centre, té informació i coneixement de les famílies fràgils. D’aquesta forma, li permet intervenir precoçment per evitar fallides en els estudis, absentisme i des-matriculació.

Coordinacions amb la Integradora Social i la Psicopedagogues: intercanvi d’informació dels tutors, alumnat i famílies .

-Acords d’inscripció amb les famílies: Els acords es realitzen a aquelles famílies que tenen la voluntat de pagar la inscripció però es troben amb una situació econòmica que no els hi permet cobrir l’import en una sola quota. La finalitat de l’acord és fraccionar aquest import per tal de posar facilitats a les famílies perquè puguin anar pagant la quota mica en mica, segons la seva situació econòmica. Són acords individualitzats (es valora cada situació social i econòmica) en la que s’acorda avançar uns diners i que a continuació la família anirà pagant de forma fraccionada durant el curs de l’alumne. Per dur a terme el pacte, la treballadora social ha de tenir una atenció personalitzada amb la família. En aquesta trobada s’analitza la situació de la família i de l’alumne i s’arriba a l’acord de la quantitat numèrica que es pagarà cada mes. Amb les famílies amb les qual hi ha l’acord de col·laboració, la treballadora social fa un seguiment trimestral per valorar la bona marxa de l’acord. Aquest curs es van realitzar 93 acords socials (93 famílies però que suposen acords socials a 99 alumnes, ja que alguna família té més d’un/a fill/a estudiant el centre).

– Assessorament , gestió i seguiment d’ajut i beques: assessorament d’ajuts i beques que poden demanar els alumnes; informem i ajudem a sol·licitar-les (ja siguin d’ESO o de batxillerat).

Els que gestionem al 100% són els Ajuts de l’Ajuntament de Manresa: informem a les famílies, recollim tota la informació i presentem les sol·licituds.

Aquest curs 2017-2018 se’ls ha concedit l’ajut a 77 alumnes d’ESO del nostre institut.

Fira de l’estudiant i participació en la formació professional

Les figures socials dels Instituts de Manresa (Educadores i Treballadores Socials) participen a la fira de l’estudiant oferint exclusivament una orientació en ajuts i beques que poden sol·licitar l’alumnat que cursa els estudis de secundària, estudis post-obligatoris i universitaris.

-Coordinació figures socials dels Instituts de Manresa: Les Treballadores Socials i Educadores Socials dels Instituts de la zona es coordinen per millorar el funcionament de caire social en el Institut. Es traspassen informació i treballen en xarxa.

– Volem agrair un any més la col·laboració de Creu Roja amb el nostre centre ja que a l’inici de curs van fer una donació de material escolar. Aquests han estat repartits a les famílies que s’ha valorat que necessitaven disposar del material i que per elles mateixes no podien adquirir-lo.

Memòria del Treball Social realitzat durant el curs 2016-2017

La situació social i econòmica que estem vivint encara continua sent molt delicada. Per això l’Insitut Lluis de Peguera i l’AMPA, continua implicant-se en projectes que puguin facilitar l’accés educatiu per a tots els alumnes.

S’ha de tenir present les condicions actuals del nostre sistema educatiu i el dret que hem de garantir: l’accés a l’educació per tothom. Per això, creiem que s’ha de potenciar el compliment d’aquest buscant alternatives per tal que ningú quedi exclòs del sistema educatiu. Un fet que podria donar-se a causa del cost que comporta estudiar en un centre educatiu i que no totes les famílies poden pagar en el moment d’iniciar el curs.

És aquí on la figura social de l’institut pren més rellevància, ja que gràcies a les funcions que desenvolupa, l’alumnat i les respectives famílies poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies socio-econòmiques. Aquest treball no és solament individual sinó multidisciplinar ja que també es treballa en xarxa amb altres figures socials, com la integradora social i les psicopedagogues del centre, i aquestes ho fan amb figures externes (Serveis Socials, Programa Salut i Escola i l’EAP) generant una eficiència en el treball conjunt, ja que integra diversa informació que garanteix la intervenció individual i en xarxa. Cal tenir en compte que les carències i les fragilitats que pugui patir l’alumnat (i també família) condiciona en menor i major part tot el desenvolupament psicosocial econòmic i educatiu.

Llegeix més

Comunicat beques de batxillerat.

L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat a qui se’ls hi hagi denegat la beca del Ministeri d’Educació, recordeu que teniu temps de presentar al·legacions fins el dimecres dia 1 de març als Serveis Territorials d’Ensenyament de Manresa (CRTA de Vic 175-177).

El full per presentar al·legacions el podeu aconseguir amb la treballadora social de l’AMPA o amb el Jaume a la Biblioteca de l’institut.

Ajuts de transport escolar per alumnes d’estudis post-obligatoris no universitaris de Sant Salvador de Guardiola

Subvencionable el 50% del cost

Requisits:

1. Ser major de 15 anys.

2. Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola

3. Cursar estudis post obligatoris no universitaris.

4. Fer ús del servei de transport escolar 2016-2017 del Consell Comarcal del Bages. En cas de no fer ús d’aquest servei, acreditar la impossibilitat de fer ús d’aquest.
Documentació a presentar a l’Ajuntament de S. Salvador de Guardiola:

– Sol·licitud

– Fotocòpia del DNI del/la beneficari/a i sol·licitud del transport escolar o una fotocòpia de la matrícula del fill/a.

Termini: 14 d’octubre de 2016

Podeu demanar les sol·licituds a la Treballadora Social de l’AMPA

Ajuts per a estudiants de Sant Salvador de Guardiola amb necessitats socioeconòmiques

Beneficiaris/es de l’ajut
Alumnes empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola, que cursin segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, que estiguin escolaritzats a les escoles públiques de referència del municipi, que les seves famílies presentin necessitats socioeconòmiques.

Requisits
1. Està empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola, tots els membres de la unitat familiar

2. Estar matriculats els menors del nucli de convivència en edat obligatòria a l’escola de referència que li pertoqui.

Tipologia d’ajuts:

1. Ajuts individuals per a colònies escolars i sortides en el cas d’alumnes matriculats a l’escola de primària de referència de l’infant.

2. Ajuts individuals per a sortides escolars en el cas d’alumnes matriculats a un dels centres de secundària de referència del municipi.

3. Ajuts individualitzats per llibres i material escolar pels adolescents matriculats a secundària als instituts de referència de Manresa pel municipi de sant Salvador de Guardiola.
Presentació de documentació i termini:

La documentació, juntament amb l’imprès de la sol·licitud (instància expressa), s’haurà de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 10 d’octubre del 2016

La documentació necessària és la següent:

 • Fotocòpia DNI pare/mare i llibre de família.
 • Fotocopia del TIS
 • Volant d’empadronament
 • Fotocòpia dels justificants d’ingressos dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys:

Declaració de l’IRPF, exercici 2015, complerta.

Informe de vida laboral, actual.

 • En cas de no fer la declaració de l’IRPF.Certificant d’imputacions d’hisendaCertificat d’empresa exercici 2015

  Fotocòpia 6 últimes nòmines.

  Certificat de prestacions.

 • En cas de ser autònom:Declaració de l’IVA de l’últim trimestre presentat del 2016 i de la declaracióde renda del 2015.
 • En cas de ser pensionista:Certificat de pensions.
 • En cas de no tenir ingressos, caldrà portar:Certificat negatiu de l’INEM, conforme no es cobra cap prestació.Certificat negatiu de la Seguretat Social de pensió negativa.
 • En cas d’obtenir ingressos sense documentar:

  Declaració formal d’ingressos.

 

 

Beques Batxillerat

BEQUES ESTUDIS POST-OBLIGATORIS, NO UNIVERSITARIS

L’alumnat de batxillerat que necessiti ajuda per fer els tràmits necessaris per demanar beca, la Marina Solé, treballadora Social de l’AMPA, us podrà atendre a la Biblioteca els dimarts (batxillerat nocturn) i els dimecres (consulteu hora i dies amb els vostres tutors).

Cal que porteu la següent documentació:

– Un compte de correu electrònic operatiu.

– DNI de tots els membres de la família (necessitarem totes dades)

– Número de compte bancari on consti com a titular el propi sol·licitant.

– En cas de ser família nombrosa o especial cal portar la targeta.

– En el cas de discapacitat d’algun germà/germana de la persona sol·licitant cal portar la targeta.

Termini: 3 d’octubre

Pàgina web on tramitar la beca:

http://www.educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

Treball social realitzat durant el curs 2015/2016

L’insitut Lluis de Peguera i l’AMPA, continua implicant-se en projectes que puguin facilitar l’accés educatiu per a tots els alumnes ja que la situació social i econòmica que estem vivint encara continua sent molt delicada.

S’ha de tenir present les condicions actuals del nostre sistema educatiu i el dret principal que hem de garantir: l’accés a l’educació per tothom. Per això, creiem que s’ha de potenciar el compliment d’aquest buscant alternatives per tal que ningú quedi exclòs del sistema educatiu. Un fet que podria donar-se a causa del cost que comporta estudiar en un centre educatiu i que no totes les famílies poden pagar en el moment d’iniciar el curs.

És aquí on la figura social de l’institut pren més rellevància, ja que gràcies a les funcions que desenvolupa, l’alumnat i les respectives famílies poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies socio-econòmiques.

Aquest treball no és solament individual, ja que també es treballa amb altres figures socials, com la Integradora social i les psicopedagogues del centre, i aquestes ho fan amb figures externes (Serveis Socials, Programa Salut i Escola i l’EAP ). Llegeix més

AJUTS PER ESTUDIANTS DE BATXILLERAT EMPADRONATS A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

SOL·LICITUD D’AJUT DE TRANSPORT ESCOLAR POST- OBLIGATORI
Curs escolar 2015-16 ( no universitari)

INFORMACIÓ:
– Ajut de transport post-obligatori
– Ajut no sotmès a nivell d’ingressos
– Ajut del 50% del cost del transport escolar
– Sol·licitar-ho per instància a l’ajuntament fins el dia 16 d’octubre
REQUISITS:
– Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola
– Estar cursant estudis post-obligatori (no universitaris) als instituts de
Manresa
DOCUMENTACIÓ
– Aportar fotocòpia de la matricula del seu fill/a o sol·licitud feta del
transport escolar del bus.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 16 d’octubre

Podeu demanar les sol·licituds a la Treballadora Social de l’AMPA