Ajuts per a estudiants de Sant Salvador de Guardiola amb necessitats socioeconòmiques

Beneficiaris/es de l’ajut
Alumnes empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola, que cursin segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, que estiguin escolaritzats a les escoles públiques de referència del municipi, que les seves famílies presentin necessitats socioeconòmiques.

Requisits
1. Està empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola, tots els membres de la unitat familiar

2. Estar matriculats els menors del nucli de convivència en edat obligatòria a l’escola de referència que li pertoqui.

Tipologia d’ajuts:

1. Ajuts individuals per a colònies escolars i sortides en el cas d’alumnes matriculats a l’escola de primària de referència de l’infant.

2. Ajuts individuals per a sortides escolars en el cas d’alumnes matriculats a un dels centres de secundària de referència del municipi.

3. Ajuts individualitzats per llibres i material escolar pels adolescents matriculats a secundària als instituts de referència de Manresa pel municipi de sant Salvador de Guardiola.
Presentació de documentació i termini:

La documentació, juntament amb l’imprès de la sol·licitud (instància expressa), s’haurà de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 10 d’octubre del 2016

La documentació necessària és la següent:

 • Fotocòpia DNI pare/mare i llibre de família.
 • Fotocopia del TIS
 • Volant d’empadronament
 • Fotocòpia dels justificants d’ingressos dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys:

Declaració de l’IRPF, exercici 2015, complerta.

Informe de vida laboral, actual.

 • En cas de no fer la declaració de l’IRPF.Certificant d’imputacions d’hisendaCertificat d’empresa exercici 2015

  Fotocòpia 6 últimes nòmines.

  Certificat de prestacions.

 • En cas de ser autònom:Declaració de l’IVA de l’últim trimestre presentat del 2016 i de la declaracióde renda del 2015.
 • En cas de ser pensionista:Certificat de pensions.
 • En cas de no tenir ingressos, caldrà portar:Certificat negatiu de l’INEM, conforme no es cobra cap prestació.Certificat negatiu de la Seguretat Social de pensió negativa.
 • En cas d’obtenir ingressos sense documentar:

  Declaració formal d’ingressos.