Treball social realitzat durant el curs 2015/2016

L’insitut Lluis de Peguera i l’AMPA, continua implicant-se en projectes que puguin facilitar l’accés educatiu per a tots els alumnes ja que la situació social i econòmica que estem vivint encara continua sent molt delicada.

S’ha de tenir present les condicions actuals del nostre sistema educatiu i el dret principal que hem de garantir: l’accés a l’educació per tothom. Per això, creiem que s’ha de potenciar el compliment d’aquest buscant alternatives per tal que ningú quedi exclòs del sistema educatiu. Un fet que podria donar-se a causa del cost que comporta estudiar en un centre educatiu i que no totes les famílies poden pagar en el moment d’iniciar el curs.

És aquí on la figura social de l’institut pren més rellevància, ja que gràcies a les funcions que desenvolupa, l’alumnat i les respectives famílies poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies socio-econòmiques.

Aquest treball no és solament individual, ja que també es treballa amb altres figures socials, com la Integradora social i les psicopedagogues del centre, i aquestes ho fan amb figures externes (Serveis Socials, Programa Salut i Escola i l’EAP ).

Aquest abordatge multidisciplinar genera una eficiència en el treball conjunt, ja que integra diversa informació que garanteix la intervenció individual i en xarxa.

No s’ha d’oblidar que les carències i les fragilitats que pugui patir l’alumnat (i també família) condiciona en menor i major part tot el desenvolupament psicosocial econòmic i educatiu.

Com l’any passat, continua en funcionament el projecte “Material Informàtic Social”, que es va crear per mitjà del treball conjunt entre la Integradora social (Imma Ancho) i Treballadora Social (Sònia Cornejo), amb el propòsit de prestar un portàtil a aquells alumnes que no en disposen (criteri social) i segueixen amb qualitat i motivació el curs (criteri acadèmic).

– Suport a l’alumnat i les seves famílies

Donem suport a les famílies i als alumnes que tenen problemàtiques que dificulten els estudis i els aprenentatges.

La treballadora social, a través de l’atenció directa a les famílies i de la coordinació amb els/les professionals del centre, té informació i coneixement de les famílies fràgils. D’aquesta forma, li permet intervenir precoçment per evitar fallides en els estudis, absentisme i des-matriculació.

-Acords d’inscripció amb les famílies

Els acords es realitzen a aquelles famílies que tenen la voluntat de pagar la inscripció però es troben amb una situació econòmica que no els hi permet cobrir l’import en una sola quota. La finalitat de l’acord és fraccionar aquest import per tal de posar facilitats a les famílies perquè puguin anar pagant la quota mica en mica, segons la seva situació econòmica.

Són acords individualitzats (es valora cada situació social i econòmica) en la que s’acorda avançar uns diners i que a continuació la família anirà pagant de forma fraccionada durant el curs de l’alumne.

Per dur a terme el pacte, la treballadora social ha de tenir una atenció personalitzada amb la família. En aquesta trobada s’analitza la situació de la família i de l’alumne i s’arriba a l’acord de la quantitat numèrica que es pagarà cada mes.

Amb les famílies amb les qual hi ha l’acord de col·laboració, la treballadora social fa un seguiment trimestral per valorar la bona marxa de l’acord.

El curs 2015-2016 es van fer acords socials amb 96 famílies majoritàriament d’ESO i algunes de batxillerat.

– Assessorament , gestió i seguiment d’ajut i beques: assessorament d’ajuts i beques que poden demanar els alumnes; informem i ajudem a sol·licitar-les.

Actualment gestionem els Ajuts de l’Ajuntament de Manresa i aquest curs 2015-2016 se’ls ha concedit l’ajut a 82 alumnes d’ESO del nostre institut.

-Coordinacions amb la Integradora Social i la Psicopedagogues: intercanvi d’informació dels tutors, alumnat i famílies .

-Fira de l’estudiant i participació en la formació professional

Les figures socials dels Instituts (Educadores i Treballadores Socials) participen a la fira de l’estudiant oferint exclusivament una orientació en ajuts i beques que poden sol·licitar l’alumnat que cursa els estudis de secundària, estudis post-obligatoris i universitaris.

-Coordinació figures socials dels Instituts de Manresa: Les Treballadores Socials i Educadores Socials dels Instituts de la zona es coordinen per millorar el funcionament de caire social en el Institut. Es traspassen informació i treballen en xarxa.

– Aquest any volem agrair la col·laboració de Creu Roja i la Fundación Solidaridad de Carrefour amb el nostre centre ja que a l’inici de curs van realitzar una campanya anomenada “Tornada a l’escola solidària”. Vam rebre una part del material escolar recollit (llibretes, colors, retoladors, llapis, marcadors i gomes) i algunes motxilles.

Aquest material escolar ha anat destinat a aquells joves en situació de risc del centre que no han pogut adquirir-lo.