Memòria del Treball Social realitzat durant el curs 2014/2015

La situació social i econòmica continua sent fràgil. Per això l’insitut Lluis de Peguera i l’AMPA, continuen implicant-se en projectes que puguin facilitar l’accés educatiu per a tots els alumnes.

S’ha de tenir present que les condicions actuals del nostre sistema educatiu, condiciona que alguns dels drets garantits com ara, l’accés a l’educació, siguin vulnerables pel cost que comporta estudiar en un centre educatiu.

En aquest sentit, la figura social de l’institut és on pren més rellevància, ja que gràcies a les funcions que desenvolupa, l’alumnat i les respectives famílies poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies socio-econòmiques.

Aquest treball no és solament individual, ja que també es treballa en xarxa  amb altres figures socials, com la Integradora social i les psicopedagogues del centre.

Aquest abordatge multidisciplinar genera un treball amb eficiència i eficàcia, ja que integra informació multifont que garanteix la intervenció individual i en xarxa.

No s’ha d’oblidar que les carències i les fragilitats que pugui patir l’alumnat ( i família) condiciona en menor i major part tot el desenvolupament psicosocial econòmic i educatiu.

Les funcions socials que s’estan realitzant actualment, són:

– Com l’any passat, continua en funcionament el projecte “Material Informàtic Social”, que es va crear per mitjà del treball conjunt entre la Integradora social (Imma Ancho) i Treballadora Social (Sònia Cornejo), amb el propòsit de prestar un portàtil a aquells alumnes que no en disposen (criteri social) i segueixen amb qualitat i motivació el curs (criteri acadèmic).

Assesoració , gestió i seguiment d’ajuts i beques: assessoració d’ajuts i beques que poden demanar els alumnes, ajudem a sol·licitar-les.

Actualment gestionem els Ajuts de l’Ajuntament de Manresa (2na convocatòria)

Coordinacions setmanals amb la Integradora Social i la psicopedagogues: intercanvi d’informació dels tutors, alumnat i famílies .

Reunió Comissió social. Participen: la psicopedagogues del centre (Pilar Compte i Vistiación Ortiz) Margarita Borràs (EAP) Ferran Garcia (Serveis Socials), Àngels Torres (Programa Salut Escola), Imma Ancho (TIS del Centre), Sònia Cornejo (Treballadora Social AMPA),

Les funcions de la Comissió són un treball multi disciplinari: detecció, prevenció, intervenció i seguiment de casos amb necessitats. Es duu un treball conjunt en casos amb necessitats i problemàtiques socials (familiars, entre alumnes, etc), econòmiques i mèdiques (salut física i mental). Una vegada establert el possible problema es proposen solucions i/o derivacions.

-Fira de l’estudiant i participació en la formació professional

Les figures socials dels Instituts (Educadores i Treballadores Socials) participen a la fira de l’estudiant oferint exclusivament una orientació en ajuts i beques que poden sol·licitar l’alumnat que cursa els estudis de secundària, estudis post-obligatoris i universitaris.

Coordinació figures socials als Instituts: Les Treballadores Socials i Educadores Socials dels Instituts de Manresa es coordinen per millorar el funcionament de caire social en el Institut. Es traspassen informació i treballen en xarxa.

Acords d’inscripció amb les famílies; Els acords es realitzen a aquelles famílies que tenen la voluntat de pagar la inscripció però es troben amb una situació econòmica que no els hi permet cobrir l’import en una sola quota. L’acord tracta de fraccionar aquest import en harmonia a la disposició econòmica de les famílies.

Són acords individualitzats ( segons cada situació social i econòmica) en el que s’acorda avançar uns diners que la família anirà pagant en fraccions mensualment durant el curs de l’alumne.

La treballadora social per dur a terme el pacte ha de tenir una atenció personalitzada amb la família i en aquesta trobada s’analitza la situació de la família i de l’alumne i s’arriba a l’acord de la quantitat numèrica que es pagarà cada mes o de la manera que es s’acordi.

Amb les famílies amb les qual hi ha l’acord de col·laboració, la treballadora social fa un seguiment trimestral per valorar la bona marxa de l’acord.

– Suport a l’alumnat i les seves famílies: Donem suport a les famílies i als alumnes que tenen problemàtiques que dificulten els estudis i els aprenentatges

La treballadora social, a traves de l’atenció directa a les famílies i a traves de la coordinació amb la Integradora Social i la Comissió Social té informació i coneixement de les famílies fràgils, el que li permet intervenir precoçment per evitar fallides en els estudis, absentisme i des-matriculació.