CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CANTINA DEL CENTRE INSTITUT LLUÍS DE PEGUERA

Bon dia Famílies! Des de l’institut ens fan arribar aquesta informació:

Anunci pel qual es posa en oferta pública un contracte menor de
serveis per al bar-cantina de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa
Per tal de garantir durant el curs vinent el servei de bar-cantina al nostre centre, avui,
dimecres 10 de maig de 2023, s’ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació de la
gestió de la cantina de l’Institut Lluís de Peguera per al període comprès entre l’1 de
setembre al 30 de juny de 2024.
Per participar-hi, cal que ens feu arribar, signats i emplenats, els següents documents:
● Plec de prescripcions tècniques
● Annexos 1 i 3
La documentació es pot presentar a través del correu: iespeguera@xtec.cat, o bé a la
secretaria de l’Institut Lluís de Peguera, plaça Espanya, 2 de Manresa. El termini per
presentar-la finalitza el dia 25 de maig de 2023, a les 14:00 hores.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Lluís de Peguera
Plaça d’Espanya, 2
08242 Manresa
Tel. 93 877 36 37
iespeguera@xtec.cat
moodle.inspeguera.cat
inspeguera.cat

 1. Entitat adjudicadora
  a) Institut Lluís de Peguera NIF Q-5855754G
  b) Dependència que tramita l’expedient: Institut Lluís de Peguera
  c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
  d) Principal activitat del poder adjudicador: Prestació de serveis educatius públics.
  e) Domicili: Plaça Espanya, 2
  f) Localitat i codi postal: Manresa, 08242
  g) Telèfon: 938 773 637
  h) Adreça electrònica: iespeguera@xtec.cat
 2. Objecte del contracte
  a) Descripció: el contracte tindrà per objecte el servei de bar-cantina de l’Institut Lluís de
  Peguera pel període establert al Termini d’execució.
  b) Admissió de pròrroga: No
  c) Lloc d’execució: Manresa
  d) Termini d’execució: el termini d’execució és de l’1 de setembre de 2023 al 5 de juliol del
  2024.
 3. Tipus de servei i procediment
  a) Tipus d’expedient: Serveis
  b) Procediment: Contracte menor
 4. VEC (valor estimat del contracte)
  El valor estimat del contracte no podrà superar una facturació anual superior a
  14.999,99€.
 5. Presentació de les ofertes
  a) Data límit de presentació: 25 de maig de 2023
  b) Documentació que cal presentar: La que doni fe del compliment dels requisits legals
  establerts al Plec de Prescripcions Tècniques del contracte i les propostes de l’oferta
  pròpiament dita.
  c) Presentació d’ofertes: en format paper, de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres, a la
  secretaria de l’Institut, o bé per correu electrònic a: iespeguera@xtec.cat.
  Generalitat de Catalunya
  Departament d’Educació
  Institut Lluís de Peguera
  Plaça d’Espanya, 2
  08242 Manresa
  Tel. 93 877 36 37
  iespeguera@xtec.cat
  moodle.inspeguera.cat
  inspeguera.cat
 6. Adjudicació
  L’atorgament del contracte o no, es comunicarà als titulars de les ofertes el 31 de maig de
  2023.
  L’atorgament el farà una comissió constituïda pel Director, la Secretària, el Cap d’Estudis i
  dos membres del Consell Escolar de l’Institut, que valoraran les ofertes segons els
  següents criteris:
  a) Proposta econòmica: fins a 55 punts
  La fórmula que s’aplica per valorar el preu ( IVA exclòs), és la següent:
  Preu de l’oferta més econòmica
  ______________________ X puntuació màxima
  Preu de l’oferta a valorar
  b) Forma de realització dels treballs: fins a 35 punts, d’acord amb els següents barems:
 • Mecanismes de supervisió dels treballs a realitzar, oferts per l’empresa, que
  garanteixin la correcta realització del servei, es valorarà el pla de subministrament,
  servei, organització, logística i disposició: fins a 20 punts.
 • Altres elements oferts pel licitador acreditatius d’una major qualitat del servei a
  realitzar, que siguin considerats d’interès per a l’administració (característiques dels
  menús proposats i els productes oferts, composició, presentació, quantitats, pesos,
  calories vitamines, varietat, qualitat, i/o relació qualitat/preu): fins a 15 punts.
  c) Millores tècniques: fins a 10 punts, (prestacions addicionals a les descrites en el plec de prescripcions tècniques per a la realització del servei).