Equip directiu

A finals de juny 2015 va finalitzar el primer període de gestió de la direcció  i  del seu equip directiu. Després d’ una avaluació positiva dels resultats  aconseguits i dels objectius    fixats en el   Projecte de Direcció 2011-2015, s’ha renovat la direcció del centre per quatre cursos més. Aquest rendiment de comptes es va fer durant el tercer trimestre a la inspecció del Departament d’Ensenyament.
Renovem en el càrrec,  la directora Assumpta Pla, el secretari Jordi Corominas i la coordinadora pedagògica Neus Salaet. Per diferents motius no poden continuar  a l’equip directiu actual la cap d’estudis de nocturn Anna Rotllan i el cap d’estudis de diürn Pep Castilla.
Durant  molt  de temps els dos han participat en les tasques d’organització i direcció de l’Institut amb motivació, dedicació i professionalitat.

El dia 2 de juliol vam fer el traspàs de carteres, però amb la crisi només ha pogut ser un tràspas de carpetes. Els nous cap d’estudis són  Ignasi Cebrian  cap d’estudis adjunt de nocturn i Maurici Tarragó  cap d’estudis de diürn.

Equip directiu2 Equip Dirctiu
Equip dir

Donem les gràcies per la feina feta als que han deixat  la seva responsabilitat de direcció i també als que,  amb generositat i il·lusió  ( i una mica espantats ),  han acceptat aquesta tasca pels propers quatre cursos.

Els objectius de l’actual Projecte de Direcció 2015-2019 són  els mateixos desenvolupats fins ara.  Amb tot, al final de cada curs després de la valoració estrsatègia per taest cada curs ant en alguns aspecteseptes per a millorar i avançar en  s’actualitzen  activitats i estratègies amb el propòsit  d’adaptar-nos a la realitat continuament canviant en alguns aspectes i de milloara l’eficiència de les interrvencions. Aquest objectius globals són:

Millora continuada de resultats acadèmics
Manteniment de la cohesió social
Manteniment del centre en bon estat

Que desitgem cumplir i que assegurem que farem el possible perquè sigui així. Aprofitant els encerts per continuar i les equivocacions  per a millorar i avançar en  la bona marxa de la vida del centre i la satisfacció de tota la comunitat educativa.

També aprofito per donar les gràcies al professorat, AMPA, famílies, personal no docent del centre, alumnat pi inspecció per col·laborar en tot el què ha funcionat durant aquest temps. Demano continuar amb positivitat, confiança,  cooperació i  diàleg constructiu per a prosseguir amb el progrès de l’Institut i de cada persona que en formem part.

Molt bon estiu!!!!!!!!!!

Assumpta Pla Pi
Directora